Voorwaarden voor Projecthouders

Wat zijn deze voorwaarden?

In onderstaande voorwaarden worden de afspraken tussen Geloofinjeproject (GIJP) en Projecthouders vastgelegd. De afspraken tussen Geloofinjeproject en de Donateurs  zijn hier te vinden.

De begrippen die in deze voorwaarden met hoofdletters beginnen, hebben telkens dezelfde betekenis en worden aan het einde toegelicht.

Wat is Geloofinjeproject?

www.geloofinjeproject.nl is een crowdfundingplatform voor initiatieven die zijn opgezet vanuit religieuze inspiratie. Via dit platform Geloofinjeproject kunnen individuen en organisaties (Donateurs genoemd) financieel bijdragen aan initiatieven  (Projecten genoemd) van groepen of organisaties (Projecthouders genoemd). Dat gaat als volgt:

Als organisatie of (werk)groep meld je een Project aan bij Geloofinjeproject, waarbij je het doel en de geplande uitvoering van het project omschrijft, de kosten uiteenzet in een begroting met daarbij inzicht in hoeveel geld je via geloofinjeproject wenst te werven (het Doelbedrag), hoeveel tijd nodig is om het Doelbedrag te halen en hoe groot je netwerk is om het Doelbedrag te halen;

De medewerkers van Geloofinjeproject bepalen of het Project geschikt is om deel te nemen aan het platform Geloofinjeproject;

Wanneer dat het geval is, dan kan je met hulp van Geloofinjeproject een Crowdfundingactie opzetten om via het platform Geloofinjeproject het Doelbedrag te bereiken door Donateurs te werven.

Wanneer het Doelbedrag van een Project gehaald wordt binnen de tijd die je had opgegeven, dan gaat het Project door. Wanneer het Doelbedrag net niet gehaald wordt dan kan je een voorstel doen aan de Donateurs om het in aangepaste vorm door te laten gaan. Lukt dat niet of is er minder dan 80% binnengehaald, dan is de campagne niet geslaagd en krijgen de Donateurs hun geld terug. Dit wordt verder toegelicht in punt 7.

De formele rechtsvorm van Geloofinjeproject is een stichting, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 603 882 42 en heeft haar statutaire zetel in Den Haag. De belastingdienst heeft de stichting als ANBI (Algemeen Nut Beoogde Instelling) aangemerkt. Het RSIN is 8538.88.723.

Aanmelden van een Project

1. Organisaties (rechtspersonen), ZZP’ers en (werk-)groepen kunnen een Project aanmelden bij Geloofinjeproject. Individuen die geen rechtspersoon zijn kunnen geen actie starten op Geloofinjeproject. Om een Project aan te melden maak je op www.geloofinjeproject.nl een account aan, dit is gratis. Daarvoor is vereist dat je 18 jaar of ouder bent, een geldige bankrekening in Nederland hebt en alle gegevens naar waarheid invult.

2. Je draagt zelf verantwoordelijkheid voor het geheimhouden van het wachtwoord van het account en bent aansprakelijk voor wat er gebeurt wanneer anderen gebruik (of misbruik) maken van het account.

3. Je kunt het account deactiveren door hierover een verzoek te sturen aan info@geloofinjeproject.nl.

Het Project

4. Als Projecthouder ben je verantwoordelijk voor de inhoud en de uitvoering van het Project, de crowdfunding campagne voor het Project en het nakomen van de Beloningen richting je Donateurs. Geloofinjeproject adviseert je hierover, maar de eindverantwoordelijkheid blijft bij de Projecthouder liggen. Als Projecthouder ben je ook verantwoordelijk voor het verkrijgen van eventueel benodigde formele toestemmingen (vergunningen) voor de uitvoering van je Project.

5. Geloofinjeproject vraagt je om je Project en Campagne in het aanmeldformulier toe te lichten en inzicht te geven in de volgende vragen:

 • Wat is het Project, door wie en voor welke doelgroep gaat het georganiseerd worden?
 • Wanneer gaat het project plaatsvinden? Wat is voor een succesvolle uitvoering van het Project nodig aan financiën en hoe wordt dit gedekt?
 • Op welke wijze wil je Donateurs  gaan werven voor je Project – dus wat is jouw Crowdfundingactie? Hoe lang moet de Crowdfundingactie duren en welke Beloningen kun je Donateurs bieden?

De plaatsing van een Project

6. Geloofinjeproject tracht binnen 5 werkdagen na de aanmelding van je Project per e-mail of telefoon een reactie te geven. Er zijn drie mogelijkheden:

a)    Je krijgt bericht dat je project op Geloofinjeproject geplaatst kan worden en je hoort wat je daarvoor nog moet doen zodat het project zo snel mogelijk online komt te staan.
b)    Je krijgt bericht dat je project in principe geplaatst kan worden, echter hebben wij nog een aantal vragen. Eventueel wordt er aan je gevraagd het plan aan te scherpen, voordat het Project op de website geplaatst wordt;
c)    Je krijgt bericht dat je Project niet geschikt is om op Geloofinjeproject te plaatsen.

7. Bij het besluit over plaatsing van Projecten op Geloofinjeproject spelen de volgende criteria een belangrijke rol:

 • Het project is opgezet vanuit een levensbeschouwelijk of religieus oogpunt of heeft betrekking op religie en levensbeschouwing;
 • De doelgroep van het project is duidelijk, dit kan breed maatschappelijk zijn en ook de eigen organisatie of gemeenschap betreffen;
 • De activiteiten van de organisatie of werkgroep vinden voornamelijk plaats in Nederland
 • De Projecthouder beschikt over de juiste capaciteiten om het Project te realiseren;
 • Er bestaat een realistische planning, begroting en plan voor de Crowdfundingactie;
 • Er bestaat een duidelijke doelgroep en grote kans op draagvlak, zowel om de Doelstelling te halen als om het Project tot een succes te maken.

8. Geloofinjeproject behoudt zich het recht voor om Projecten die zich aanmelden niet te plaatsen, met name wanneer de uitvoering daarvan onvoldoende binnen de criteria van Geloofinjeproject blijkt te vallen, of Projecten te verwijderen wanneer jij je verplichtingen niet nakomt. Geloofinjeproject stelt jou hiervan per e-mail op de hoogte en licht de beslissing inhoudelijk toe. Het besluit van Geloofinjeproject is definitief en er is geen beroep mogelijk.

9. We vragen jou als Projecthouder om voor het plaatsen van je project op Geloofinjeproject de volgende informatie te verstrekken:

 • Als je namens een rechtspersoon actie voert: een kopie uittreksel Kamer van Koophandel (niet ouder dan 3 maanden), en een kopie van je identiteitsbewijs. Als jouw naam niet vermeld staat op het uittreksel van de Kamer van Koophandel, dan stuur je ons een bewijs dat de jij actief bent voor deze rechtspersoon.
 • Als je namens een (werk)groep actie voert: een kopie van een geldig legitimatiebewijs van jou, en de namen van minimaal één ander lid van de werkgroep.

10. De kosten van plaatsing van je project bedragen minimaal 150 euro (ook voor niet geslaagde projecten), te voldoen via een eerste bijdrage aan je eigen project. Als het project slaagt, houden we ter dekking van de kosten 5% in van de ontvangen Donaties, met een minimum van 150 euro. Klik hier voor meer informatie over de kosten.

11. Voordat jouw Project op de website geplaatst wordt teken je een Overeenkomst met Geloofinjeproject waarin de afspraken over het te werven bedrag en de planning worden vastgelegd.

De Crowdfundingactie

12. Wanneer jouw Project geplaatst is, kun je met de Crowdfundingactie beginnen. Geloofinjeproject biedt je voor de promotie van jouw Project een Projectpagina met een unieke Project-URL, waarop het Project gepresenteerd kan worden door middel van tekst, video en ander beeldmateriaal, en waarop je zelf updates kunt plaatsen; Via diverse knoppen is de projectpagina eenvoudig te delen op social media.

13. Je levert zelf de benodigde content aan voor de crowdfundingactie (kort filmpje, wervende tekst en eventueel ander beeldmateriaal) en voegt dit toe aan het formulier voor je Projectpagina. Je bent er zelf verantwoordelijk voor dat gebruik van de content geen inbreuk oplevert op intellectuele eigendomsrechten van anderen. Het is Geloofinjeproject toegestaan jouw content te gebruiken voor promotionele doeleinden in het kader van Geloofinjeproject en/of jouw Project. Klik hier voor de volledige Privacyverklaring.

14. Je houdt Donateurs via de Projectpagina regelmatig en tijdig op de hoogte over de ontwikkelingen van het Project middels nieuwsupdates op je projectenpagina. Ook als je Crowdfundingactie niet slaagt, verwacht Geloofinjeproject dat je je Donateurs bedankt als de Crowdfundingactie afgelopen is. In alle gevallen houdt je je aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP).

15. Geloofinjeproject plaatst geen: discriminerende content, content die oproept tot geweld, content die pornografisch is, spam, schendingen van de privacy, advertenties voor commerciële activiteiten, materiaal waarvoor je geen toestemming van de auteursrechthebbende hebt, of informatie die om andere redenen onrechtmatig is of kan zijn. Het is voor jou als Projecthouder bovendien verboden dergelijke content elders te verspreiden in het kader van Geloofinjeproject en/of het Project.

16. Je neemt in je communicatie rondom je Project het logo van Geloofinjeproject op. Als je een website hebt voor jouw Project of voor jouw Project actief bent op social media-kanalen (Twitter, Facebook), dan neem je daar een link van Geloofinjeproject op.

Het halen van het Doelbedrag

17. Aan het eind van de termijn van de Crowdfundingactie (Doeldatum) wordt bepaald of het Doelbedrag behaald is.

Wanneer dat het geval is, dan gaat het Project door. Dit geldt voor Projecten die minimaal 100% van hun financieringsdoelstelling behaald hebben om het Project te realiseren;

Wanneer Projecten minder dan 80% van de financieringsdoelstelling behalen, dan is de campagne niet geslaagd en worden de Donateurs daarvan door ons op de hoogte gesteld. Zij ontvangen hun donatie retour.

Wanneer projecten tussen de 80% en de 99% zijn gefinancierd dan is de Doelstelling net niet gehaald. De Projecthouder is verplicht binnen 2 dagen via Geloofinjeproject een uitleg te sturen aan de donateurs over hoe hij denkt dat het Project toch uitvoerbaar is. Donateurs hebben dan het recht om binnen 3 dagen alsnog hun donatie in te trekken, in het geval ze de uitleg onvoldoende overtuigend vinden. Als niemand zijn donatie intrekt, dan gaat het Project door. Indien één of meerdere Donateurs hun donatie terugtrekken en de financiering onder de 75% van de Doelstelling komt dan is de campagne niet geslaagd en worden de donaties teruggestort.

18. Wanneer het Project doorgaat, maakt Geloofinjeproject 95% van de van Donateurs ontvangen bijdragen aan de Projecthouder over en geeft de Projecthouder een overzicht van de Donateurs. Geloofinjeproject houdt 5% van de van Donateurs ontvangen bijdragen als bijdrage aan Geloofinjeproject, met een minimum van 150 euro voor gemaakte kosten. Wanneer de Campagne niet is geslaagd doorgaat, worden alle donaties aan de Donateurs terugbetaald.

19. Als jouw Project tijdens de Campagne boven de 100% van de Doelstelling komt dan communiceer  je via de projectpagina op Geloofinjeproject wat je gaat doen met het geld dat extra wordt opgehaald.

20. Als Projecthouder houd je je Donateurs via de projectpagina regelmatig op de hoogte over de ontwikkelingen. Via info@geloofinjeproject.nl kun je daarnaast terecht met vragen. Geloofinjeproject streeft ernaar om binnen 5 werkdagen te reageren.

Uitvoering van het Project

21. Wanneer het Project doorgaat, vindt de uitvoering ervan plaats onder jouw verantwoordelijkheid. Je bent ten opzichte van Geloofinjeproject en de Donateurs verplicht jouw deel van het Project te verzorgen, waaronder het nakomen van afspraken over Beloningen.

22. Geloofinjeproject functioneert bij de uitvoering van het Project alleen als intermediair, waarbij Geloofinjeproject bemiddelt tussen jou en de Donateurs. Dus kun je Geloofinjeproject niet verantwoordelijk houden als er iets misgaat bij de uitvoering van het project of de Beloningen.

23. Je bent zelf verantwoordelijk voor het betalen van eventuele belastingen die geheven worden op de donaties die via Geloofinjeproject ingezameld worden en Beloningen die aan Donateurs verstrekt worden.

24. Je stuurt binnen 6 maanden na afloop van je project het evaluatieformulier aan ons retour. Dit formulier vind je hier.

Opmerkingen en klachten

Heb je een opmerking over hoe we onze dienstverlening kunnen verbeteren, dan horen wij dat graag. Je kunt dit doen door een e-mail te sturen naar info@geloofinjeproject.nl.

Heb je een klacht over de manier waarop je behandeld bent? Dan kun je ons dit schriftelijk laten weten (Stichting Geloofinjeproject, Postbus 19170, 3501 DD te Utrecht) . Richt de correspondentie aan de voorzitter van Stichting Geloofinjeproject, met het opschrift ‘persoonlijk/vertrouwelijk’. De betreffende persoon neemt dan contact met je op.

Begrippen

Beloning: Een tegenprestatie die de Projecthouder aan haar Donateurs levert als ze een bepaald bedrag aan het Project doneren. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van een dienst of product..

Crowdfundingactie: Projecthouders voeren via Geloofinjeproject een Crowdfundingactie om voldoende geld en hulp te werven om hun Project te kunnen realiseren.

Doelbedrag: het vooraf bepaalde geldbedrag dat de Projecthouder hoopt te werven middels de Crowdfundingactie op Geloofinjeproject.

Doeldatum: de vooraf bepaalde einddatum van het project, waarbinnen het doelbedrag moet zijn geworven.

Donateur: Een individu of organisatie die een financiële bijdrage aan een Project levert via VJB.

GIJP/Geloofinjeproject: Stichting Geloofinjeproject

Partner: Een vermogensfonds, bedrijf of organisatie  die Projecten (financieel) ondersteunt.

Project: Een te crowdfunden activiteit op www.geloofinjeproject.nl .

Projecthouder: Het centrale aanspreekpunt voor het Project, degene die het Project en de Crowdfundingactie leidt en verantwoordelijk is voor de uitvoering na een geslaagde Crowdfundingactie. Projecten kunnen worden ingediend door organisaties (rechtspersonen), ZZP’ers en door (werk)groepen die geen rechtspersoon zijn.

www.geloofinjeproject.nl: het crowdfundingplatform dat door Stichting Geloofinjeproject wordt beheerd en waarvan Bureau Intermonde en Oase Media eigenaar zijn.

Versie april 2017